VTECH TUT TUT AUTKA AUTO Zobacz większe

VTECH TUT TUT AUTKA AUTO VAN

5990

Nowy

Zabawka, która wspomaga rozwój dziecka.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

35,50 zł

Opis

Każde pojedyncze autko samo w sobie jest świetną zabawką! Każde autko mówi, gra i śpiewa! Ergonomiczny kształt zaprojektowany został specjalnie dla małych dziecięcych rączek. Autka są kompatybilne. Można je łączyć z zestawami serii Tut Tut Autka. Autka reagują w Punktach Rozpoznających. Autka zostały stworzone z pasji i na potrzeby małych dzieci. Zabawki rozwijają kreatywność i wyobraźnię.

Seria Tut Tut Autka® to in­te­rak­tyw­ne sa­mo­cho­dzi­ki, któ­re mó­wią, gra­ją i śpie­wa­ją. Na­wet każ­de po­je­dyn­cze au­tko jest samo w so­bie świet­ną za­baw­ką. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny, er­go­no­micz­ny kształt zo­stał przy­sto­so­wa­ny do ma­łych rą­czek. Wszyst­kie ele­men­ty se­rii są kom­pa­ty­bil­ne i moż­na je łą­czyć ze sobą two­rząc tym sa­mym je­den, wiel­ki świat Tut Tut Autek. Sa­mo­cho­dzi­ki zo­sta­ły stwo­rzo­ne z pa­sji i na po­trze­by ma­łych dzie­ci. Za­baw­ki roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i wy­obraź­nię.

wymiary opakowania: 11,5x12,5x7cm
wymiary autka: 8 x 5,5 cm
wymagane baterie: 2xLR03 (testowe w zestawie)

Więcej informacji

Wiek12m+
Dla kogoDla chłopców
Zabawka na baterieTak
SeriaTut Tut Autka

Logo Przelewy24 Przelew bankowy Odbiór osobisty


Malectoys © Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: studioreverse